វីដេអូ

សិទ្ធិចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិ
គម្រោងសុវត្ថិភាពកាន់កាប់ដីធ្លី
Jan 15, 2023
ម.ស.ម.ក
សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
Dec 14, 2022
ម.ស.ម.ក
គ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាន_
គម្រោងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជា
Dec 13, 2022
ម.ស.ម.ក
ការប្រារព្ធកម្មវិធីខួប២០ឆ្នាំរបស់ ម.ស.ម.ក
Nov 16, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក កាល់ កាន នាយក ប្រចាំ ប្រទេសនៃ អង្គការ ដាយកូនៀរ
Oct 13, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក អំ សំអាត នាយកទទួលបន្ទុកចាត់ការទូទៅនៃសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿន និងការពារសិទ្ធមនុស្ស លីកាដូ
Oct 12, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោកស្រី រូអេដា អិលហាច តំណាងប្រចាំនៅកម្ពុជា ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទ
Oct 11, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក
លោក នី សុខា ប្រធាន សមាគម ការពារ សិទ្ធិមនុស្ស និងអភិវឌ្ឍន៍នៅកម្ពុជា (សមាគម អាដហុក)
Oct 10, 2022
ការិយាល័យ ម.ស.ម.ក