ធ្វើការជាមួយ ម.ស.ម.ក

ល.រ ចំណងជើង តួនាទី ចន្លោះប្រាក់ខែ កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់
1 អ្នកហាត់ការផ្នែកកម្មវិធីវិទ្យុ បុគ្គលិកហាត់ការ មាន
2 Administration Intern បុគ្គលិកហាត់ការ មាន